Album

Ming Zeng 曾明
牡丹亭 选曲 Mu Dan Ting
World / China
2013 - Felmay - Fy 8195


1. 游园-绕池游 You Yuan - Rao Chi You (A Stroll in the Garden - Around the Pond)

01:57

2. 游园-步步娇 You Yuan - Bu Bu Jiao (A Stroll in the Garden - Dainty Steps)

05:47

3. 游园-绵搭絮 You Yuan - Jin Da Xu (A Stroll in the Garden - Soft and Silky)

03:17

4. 寻梦-懒画眉 Xun Meng - Lan Hua Mei (Find Dream - Lazy Bird)

03:21

5. 寻梦-豆叶黄 Xun Meng - Dou Ye Huang (Find Dream - Yellow Bean Leaf)

02:57

6. 离魂-集贤宾 Li Hun - Ji Xian Bin (The Soul Departs - Gathering of the Wise)

06:30

7. 问路-犯尾序 Wen Lu - Fan Wei Xu (Ask for the Directions)

04:03

8. 硬栲-折桂令 Ying Kao - Zhe Gui Lin (Yingkao - Zhe Gui Order)

02:41

9. 秋江-湖歌 Qiu Jiang - Hu Ge (Autumn River - Lake Song)

00:58

10. 秋江-山歌 Qiu Jiang - Shan Ge (Autumn River - Mountain Song)

00:50

11. 湖楼-江儿水 Hu Lou - Jiang Er Shui (Lake Building - River Waters)

02:29

12. 琴挑-懒画眉1 Qin Tiao - Lan Hua Mei 1 (Qintiao - Lazy Bird 1)

02:23

13. 琴挑-懒画眉2 Qin Tiao - Lan Hua Mei (Qintiao - Lazy Bird Continue 2)

02:44

14. 琴挑-懒画眉3 Qin Tiao - Lan Hua Mei (Qintiao - Lazy Bird Continue 3)

04:30

15. 琴挑-琴曲1 Qin Tiao - Qin Qu 1 (Qintiao – Qinqu 1)

00:54

16. 琴挑-琴曲 2 Qin Tiao - Qin Qu 1 (Qintiao – Qinqu 2)

00:58

17. 琴挑-朝元歌 Qin Tiao - Chao Yuan Ge (Qintiao - Chao Yuan Ge)

08:10

18. 茶叙-二郎神 Cha Xu - Er Lang Shen (Narrative During Drink Tea - The Second Prince Deity)

08:30

19. 秋江-红衲袄 Qiu Jiang - Hong Na Ao (Qiujiang - Red Cassock Jacket)

03:30