Album

Arbe Garbe
Bek
Alternative / Alternative
2008 - Musiche Furlane Fuarte - MFF 027


1. Una Pissada di Vacja

04:35

2. Ciniche Dance Tzingare

02:38

3. Lepa Vida

03:41

4. O Spudarai Fûc

03:20

5. Sawakalakitcha (Se a Vuaca la Cjçia)

03:55

Info
Un mini cd cun 5 tocs che al rive daspò di cualchi cambiament di formazion. Dal pont di viste musicâl “Bek” si presente come un lavôr di sestament, ae ricercje, forsit, di une gnove personalitât. Dal sigûr la anime dai Arbe Garbe e je simpri la stesse: punk! Il cd al è compagnât di un biel packaging cun cjavris par ducj i guscj pituradis di professioniscj, amîs, preseadôrs.